ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตาก เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านต้นผึ้ง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 2.บ้านป่าไร่เหนือ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 3.บ้านน้ำดิบ
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 29,600
-
 4.บ้านแม่กุเหนือ
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 25,000
-
 5.บ้านแม่กาษา
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 33,700
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 6.บ้านแม่ปะเหนือ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 7.บ้านร่มเกล้า 2 -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
-
 - เลี้ยงสุกรขุน 42,000
-
 8.ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 113,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 9.บ้านขุนห้วยแม่ท้อ -
 - ปลูกผักทั่วไป 9,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 10.ชุมชนบ้านแม่กุน้อย
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 19,600
-

รวมงบที่จัดสรร 1,147,400 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net