ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านน้ำฉา -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 2.วัดควนธานี -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 3.บ้านห้วยต่อ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - ปาล์ม(ต้น) 8,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 4.บ้านสายควน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 125,500
- -
 5.บ้านบางหมาก -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 109,200
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 1,200
- -
 6.บ้านทุ่งอิฐ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
-
 7.วัดเขา -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
- -
 8.บ้านทุ่งขี้เหล็ก
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 45,000
-
 - ปลูกผักไม้เลื้อย 10,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 15,000
-
 9.กมลศรี
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(กระชัง) 26,900
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 10.บ้านเกาะลิบง -
 - ลูกไก่พื้นเมือง 17,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 19,400
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
- -
 11.บ้านน้ำพราย -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 12.บ้านทุ่งศาลา -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 8,140
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 2,700
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 13,800
-
 - ไก่พื้นเมือง 15,500
-
 - ยางพารา(ต้น) 11,200
-
 13.วัดศรีรัตนาราม -
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 113,000
-
 14.บ้านควนตัง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 15.บ้านแหลมมะขาม -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
- -
 16.บ้านหลังเขา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 4,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 59,500
-
 17.บ้านเหนือคลอง
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
-
 18.บ้านไชยภักดี -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
-
 19.วัดทุ่งใหญ่ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 14,000
- -
 20.บ้านต้นไทร
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 21.บ้านเขากอบ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 22.บ้านพรุเตย -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 23.บ้านโตน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 24.บ้านเขาโอน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 25.บ้านดุหุน
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 26.บ้านแหลมไทร
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 23,100
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
- -
 27.บ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 28.บ้านทุ่งยาง -
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
- -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 30,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 29.บ้านลำภูรา -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 39,600
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 19,500
- -
 30.บ้านควนหนองกก -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 31.วัดปากแจ่ม -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 70,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 2,700
- -
 32.บ้านลำช้าง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-

รวมงบที่จัดสรร 3,067,340 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net