ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.แม่วินสามัคคี -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 64,800
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 50,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 30,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 20,000
- -
 2.วัดดงป่างิ้ว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 73,000
- -
 3.บ้านใหม่สวรรค์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,500
- -
 4.บ้านสันทราย(สารภี)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 7,000
- -
 5.บ้านหัวข่วง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 6.วัดมะกับตองหลวง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 7.บ้านร่องน้ำ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 70,500
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 8.วัดศรีสว่าง
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 9.วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 10.วัดศรีล้อม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,000
-
 11.บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - ลูกไก่พื้นเมือง 22,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 12.ชุมชนวัดปากกอง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 18,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 27,000
- -
 13.วัดกู่คำ
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 - ทำนา 6,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 19,600
- -
 14.วัดเวฬุวัน -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-

รวมงบที่จัดสรร 1,141,100 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net