ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านหัวดอย -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 27,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 64,800
- -
 2.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
 - ปลาดุกในบ่อดิน 27,600
- -
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 44,000
- -
 - ทำนา 12,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 127,350
- -
 3.บ้านโป่งน้ำตก -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 21,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 15,000
- -
 4.บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 20,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน) 34,600
-
 5.บ้านห้วยแม่ซ้าย
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - เลี้ยงสุกรขุน 20,000
-
 6.บ้านป่ายางมน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 87,500
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 8,000
-
 7.บ้านโป่ง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 77,450
- -
 - ทำนา 2,400
- -
 8.อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 40,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 27,600
- -
 9.บ้านน้ำลัด -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 26,100
- -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 3,000
- -
 10.บ้านกกน้อยวิทยา -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 11.บ้านร่องเผียว -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 12.บ้านดอยงาม -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 13.บ้านบ่อทอง
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 16,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 14.บ้านช่องลม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 15.บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 40,940
-

รวมงบที่จัดสรร 1,321,240 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net