ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.วัดน้อมถวาย
 - มะพร้าวน้ำหอม 30,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว(ต้น) 5,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว(ต้น) 2,000
-
 - ปลาสวาย 8,000
-
 2.บ้านพรุตะเคียน
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า(หลัง) 27,000
-
 3.บ้านดอนไทรงาม -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
-
 - ปาล์ม(ต้น) 8,000
-
 4.วัดหาดทรายแก้ว -
 - ปลูกผักทั่วไป 9,000
-
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อปูน 24,700
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า(หลัง) 13,500
-

รวมงบที่จัดสรร 222,400 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net