ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านหนองม่วง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 145,700
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 2.บ้านห้วยทราย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 3.บ้านศิลาทอง
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 7,500
-
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 13,500
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 26,400
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 4.บ้านวังตะเฆ่ -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 5.บ้านสำนักตูมกา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 22,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 17,500
-
 6.บ้านโป่งเกต
 - เลี้ยงปลา 33,400
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
-
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 12,500
-
 7.บ้านห้วยยาง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 4,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 8.บ้านดงลาน
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 9.หินฝนวิทยาคม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 45,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 22,500
- -
 10.กันกงบ้านลี่สามัคคี
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 1,000
-
 - ลูกไก่พื้นเมือง 15,000
-
 - เลี้ยงปลา 27,000
-

รวมงบที่จัดสรร 771,100 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net