ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านกุดแคน
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 4,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 12,000
- -
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 35,000
- -
 2.บ้านท่าทางเกวียน
 - ไก่พื้นเมือง 5,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 20,000
- -
 3.บ้านคอนสาร
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
-
 - เลี้ยงเป็ดไข่ 214,000
-
 4.บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 5.บ้านหนองคัน
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 6.บ้านกุดขอนแก่น
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 7.บ้านป่าว่าน
 - เลี้ยงเป็ดไข่ 158,500
- -
 8.บ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น)
 - ลูกไก่เนื้อ 16,500
- -
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 16,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 16,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 9.บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 10.บ้านวังหิน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 11.บ้านเซียมป่าหม้อ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
- -
 12.บ้านหนองม่วงบำรุง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 63,000
- -
 13.บ้านโคกนกทา
 - ปลาดุกในบ่อดิน 20,000
- -
 14.บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 15.บ้านหนองตากล้า
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 16.บ้านวังม่วง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 35,500
-
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 20,000
-
 17.บ้านหนองสามขา
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
-
 - ลูกไก่เนื้อ 17,500
-
 18.บ้านเมืองคง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 19.บ้านโป่งดินดำ
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 11,040
- -
 20.บ้านหนองสังข์
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
- -
 - ทำนา 15,000
- -
 21.ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 22.บ้านโสกมะตูม
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,000
- -
 23.บ้านกลาง
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - ปลาสวาย 32,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
-
 24.บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 11,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 8,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
-
 25.บ้านโคกงาม
 - ทำนา 18,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 26.บ้านโปร่งสังข์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 27.บ้านเลิงทุ่ม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 28.บ้านหนองแกหนองโน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 29.บ้านหนองรวก
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
- -
 - เลี้ยงปลาบึก 21,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 30.ชุมชนห้วยยาง
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 31.บ้านโนนหัวนา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 32.บ้านโจดโนนข่า
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
- -
 33.บ้านดอนจำปา
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 4,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000
- -
 34.บ้านหนองกุง
 - ทำนา 30,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลูกถั่วเขียว 30,000
- -
 - เลี้ยงปลา 12,000
- -
 35.บ้านหนองกุงใหม่
 - เลี้ยงไก่ไข่ 106,500
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 4,000
-
 36.บ้านหนองงูเหลือม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 37.บ้านหนองแซง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 38.บ้านห้วยพลวง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 39.บ้านโคกสง่า -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 40.บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 41.บ้านดอนอุดม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 42.บ้านหนองหล่มคลองเตย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 254,500
- -

รวมงบที่จัดสรร 3,606,940 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net