ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านยือนัง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 241,500
-
 2.บ้านคชศิลา
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 15,000
-
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 19,500
-
 3.บ้านนิบง
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 31,200
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,000
-
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 25,000
-
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 17,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000
-
 4.บ้านกาโสด
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
-
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 22,500
-
 5.บ้านตะบิงติงงีสามัคคี
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 4,540
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,600
-
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 19,400
-
 6.บ้านสันติ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 7.บ้านฉลองชัย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 8.บ้านบางลาง -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 64,800
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
-
 9.บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) -
 - เลี้ยงปลานิลในกระชัง 35,000
-
 10.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 11.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 16,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
-
 12.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 16,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
-
 13.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 8,900
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 14.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 15.บ้านลือเน็ง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - ปลูกผักทั่วไป 15,000
-
 16.บ้านบายอ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 146,000
-
 17.บ้านเจาะตาแม
 - ปลูกผักทั่วไป 15,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 18.บ้านวังสำราญ -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 146,000
-
 19.บ้านซีเยาะ
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
-
 - ปุ๋ยหมัก 5,000
-
 20.บ้านเตรียมปัญญา -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
-

รวมงบที่จัดสรร 1,881,840 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net