ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยะลา เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านปาดาฮัน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 2.บ้านจะกว๊ะ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,800
- -
 3.สันติวิทยา -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 18,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
- -
 4.บ้านสะเอะใน -
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
- -
 5.บ้านตะโละ -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 6,300
- -
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์ 34,500
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 6.บ้านโต๊ะพราน -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 7.บ้านละแอ
 - ปลูกผักทั่วไป 3,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 13,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 2,500
-
 8.บ้านเจาะบือแม -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 9.บ้านบือมัง -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
- -
 10.บ้านตะโละสดาร์ -
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 7,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 11.คุรุชนพัฒนา -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 12.บ้านบาโด -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 13.บ้านอาเหอูโต๊ะ -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
- -
 14.บ้านรั้วตะวัน -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 15.บ้านแหลมทราย -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 22,500
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 14,000
- -
 16.บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
- -
 17.บ้านปอเยาะ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 18.บ้านบูเกะจือฆา -
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 12,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 24,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - ทำนา 3,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
- -
 19.บ้านท่าสาป -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 8,000
- -
 20.บ้านตลาดลำใหม่
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 8,000
-
 21.บ้านตาเซะ -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 2,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 11,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 27,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 22.บ้านตะโละหะลอ -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 64,800
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 23.บ้านต้นแซะ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,800
- -

รวมงบที่จัดสรร 1,530,300 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net