ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านล้อแตก
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
-
 - ปลูกผักในกระถาง(กระถาง) 7,520
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 13,000
-
 2.บ้านคลองช้าง -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,800
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 3.บ้านอีบุ๊
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 4.บ้านควนประ -
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 5.วัดบันลือคชาวาส -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 63,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 6.บ้านกาแลสะนอ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 7.บ้านสามยอด -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 8.วัดธนาภิมุข -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 16,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 16,000
- -
 9.บ้านปาลัส -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
- -
 10.บ้านดูวา -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 19,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 11.บ้านบูเกะกุง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 75,500
-
 12.บ้านบินยา -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 27,600
- -
 13.บ้านกระเสาะ -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 14.บ้านแขนท้าว -
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 15.บ้านคลองหิน -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 3,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 5,000
- -
 - เลี้ยงเป็ดไข่ 17,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
- -
 16.บ้านละหารยามู -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 17.บ้านเจาะบาแน -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
-
 18.บ้านสมาหอ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -

รวมงบที่จัดสรร 1,019,720 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net