ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านกูวิง
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์ 56,500
-
 2.บ้านสายหมอ
 - ปลูกผักทั่วไป 3,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 3.บ้านตือระ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 14,000
-
 4.บ้านปะแดลางา
 - ปลูกผักทั่วไป 8,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 11,500
-
 5.บ้านดอนนา
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 4,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
-
 6.บ้านหนองแรต
 - ปลูกผักทั่วไป 24,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 19,500
-
 7.บ้านน้ำดำ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 8.บ้านเปียะ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,600
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 - ปลูกมันสำปะหลัง 3,200
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 9.บ้านท่าพง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 16,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 13,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 3,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 10.บ้านท่าน้ำ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
-
 11.บ้านใหม่พัฒนวิทย์
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 12.บ้านท่าด่าน
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 20,000
-
 13.บ้านบางราพา
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - ปลูกผักทั่วไป 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 14.บ้านค่าย
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 15.เมืองปัตตานี -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 30,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-

รวมงบที่จัดสรร 1,188,100 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net