ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.วัดไทรพอน -
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 2.วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 3.ปากพะยูน
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
-
 4.บ้านบางมวง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 5.บ้านเกาะนางคำเหนือ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 6.บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - เลี้ยงปลา 23,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
-
 7.บ้านทุ่งหนองสิบบาท -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปาล์ม(ต้น) 20,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 8.บ้านร่มโพธิ์ไทร
 - ปลูกผักทั่วไป 15,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - ปาล์ม(ต้น) 4,000
-
 9.วัดปลักปอม
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 3,950
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 10.วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 11.บ้านท่าเชียด -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 50,000
-
 12.บ้านคลองใหญ่
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 50,000
-
 13.บ้านด่านโลด
 - ปลูกผักทั่วไป 25,000
-
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
-
 - ปลูกกลัวย 5,000
-
 - ปลูกพืชสมุนไพร 5,000
-
 14.บ้านพรุนายขาว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 103,200
-
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 20,000
-
 15.บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
 - ปลูกผักทั่วไป 30,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 228,000
-
 16.บ้านท่าลาด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 17.วัดหัวเขาชัยสน
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 14,000
-
 18.วัดแหลมจองถนน
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 15,000
-
 19.บ้านควนโคกยา
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 20.วัดนาปะขอ
 - ทำนา 12,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 13,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 2,500
-
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 5,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 21.วัดลอน
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 22.วัดรัตนวราราม
 - ปลาดุกในบ่อดิน 24,700
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 23.วัดสังฆวราราม
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 14,900
-
 24.วัดโตนด
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 25.บ้านคู -
 - ปลูกผักทั่วไป 15,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 26.บ้านหน้าวัง -
 - ปลูกผักทั่วไป 15,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
-
 - ปลูกมันสำปะหลัง 3,800
-
 27.วัดควนเพ็ง
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 15,500
-
 28.บ้านควนหินแท่น
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 29.บ้านควนแหวง -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปลูกพืชไร้ดิน 44,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
-
 30.วัดหัวควน
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 15,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 27,000
-
 31.บ้านแหลม -
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 21,500
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 32.วัดชุมประดิษฐ์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 71,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 8,100
-
 - ปลูกผักทั่วไป 3,200
-
 - ปุ๋ยชีวภาพ 1,200
-
 33.ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 34.อนุบาลบางแก้ว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 202,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 13,600
-
 35.บ้านทุ่งนารี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 232,200
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
-

รวมงบที่จัดสรร 3,371,350 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net