ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.วัดประดู่ทอง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
-
 2.วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 3.บ้านธรรมเถียร
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
-
 4.บ้านหยีในสามัคคี
 - ปลูกผักทั่วไป 15,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 17,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 5.บ้านปากเหมือง
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 3,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักทั่วไป 35,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 6.บ้านโหล๊ะเร็ด -
 - ปาล์ม(ต้น) 23,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 23,850
-
 - ปลูกผักทั่วไป 2,500
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 7.บ้านโหละหนุน
 - ปลูกผักทั่วไป 3,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 4,500
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 35,500
- -
 8.บ้านนาวง
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 14,000
-
 9.บ้านห้วยกรวด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 48,200
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 6,000
- -
 10.บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 30,000
-
 11.บ้านปากสระ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 12.วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 35,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
-
 - ปลูกกลัวย 10,000
-
 - ปลูกมะละกอ 4,500
-
 13.วัดเขาแดง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 13,000
-
 14.วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 15.บ้านเตง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 15,000
-
 - ทำนา 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
-
 16.วัดประดู่เรียง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 17.วัดแหลมโตนด
 - เลี้ยงสุกรขุน 40,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 20,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 14,000
-
 - ปลาสวาย 18,900
-
 18.บ้านห้วยน้ำดำ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 126,300
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 19.บ้านขัน
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000
-
 20.วัดคลองใหญ่ -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 40,000
-
 21.บ้านอ่างทอง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 13,600
-
 22.บ้านระหว่างควน
 - ปลูกผักทั่วไป 8,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 23.บ้านบ่อทราย
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
-
 - เลี้ยงปลา 13,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 13,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-

รวมงบที่จัดสรร 1,638,150 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net