ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สตูล

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านเกาะยาว
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 2,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 10,000
- -
 2.บ้านปากปิง
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 17,500
-
 3.บ้านทุ่งมะปรัง -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 6,400
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
- -
 4.บ้านทุ่งบุหลัง -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 50,000
- -
 5.บ้านเจ๊ะบิลัง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 6.บ้านบ่อหิน -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 7.นิคมพัฒนาภาคใต้ 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 8.บ้านทุ่งดินลุ่ม -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - ไก่พื้นเมือง 22,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 9.บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 -
 - ไก่พื้นเมือง 24,000
-
 - ปาล์ม(ต้น) 12,000
-
 10.บ้านบากันโต๊ะทิด
 - ไก่พื้นเมือง 24,000
-
 11.บ้านในเมือง
 - ปลาดุกในบ่อดิน 4,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 10,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 12.บ้านท่าชะมวง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
- -
 13.บ้านคลองน้ำเค็ม -
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปาล์ม(ต้น) 13,800
-
 14.อนุบาลควนกาหลง
 - ปลาสวาย 48,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 15.บ้านนาลาน
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์ 26,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 - เลี้ยงเป็ดไข่ 10,250
-
 16.บ้านวังสายทอง
 - ปาล์ม(ต้น) 23,000
- -
 - ปลูกแก้วมังกร 26,000
- -
 17.บ้านกาเนะ -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 7,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 8,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 4,000
- -
 18.บ้านท่าศิลา
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
- -
 - ปาล์ม(ต้น) 8,000
- -
 19.บ้านหาญ
 - เลี้ยงแพะ 26,900
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 20.อนุบาลท่าแพ
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 35,000
-
 21.บ้านบารายี
 - ปลูกผักทั่วไป 7,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 22.อนุบาลเมืองสตูล
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 26,900
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 23.อนุบาลทุ่งหว้า
 - เลี้ยงไก่ไข่ 254,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-

รวมงบที่จัดสรร 1,465,250 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net