ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.วัดนาหมอศรี
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 2.วัดท่าประดู่
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 42,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 11,500
-
 3. บ้านโมย
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 4.วัดบ้านลุ่ม
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 23,700
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 5.บ้านกะทิง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 11,600
-
 - ปลูกผักทั่วไป 30,000
-
 6.ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ไก่พื้นเมือง 11,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 7.วัดขุนตัดหวาย -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,000
-
 8.บ้านช้างคลอด
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 9.บ้านสุเหร่า -
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 10.บ้านตลิ่งชัน
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 64,800
-
 11.บ้านควนขี้แรด -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 5,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 12.บ้านหว้าหลัง
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 13.บ้านโคกม้า
 - ปลูกผักทั่วไป 30,000
-
 - ทำนา 9,000
-
 - ยางพารา(ต้น) 32,000
-
 14.ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 64,800
-
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 15.สังวาลย์วิท ๒
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 1,000
-
 16.บ้านลำเปา
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 17.วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
-
 18.บ้านบ่อนํ้าส้ม
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 19.วัดเทพาไพโรจน์
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 20.วัดปริก -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
-
 21.บ้านปากบางสะกอม -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 22.บ้านทุ่งโพธิ์
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 23.บ้านโคกกอ
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
-
 24. บ้านหนองสาหร่าย
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
-
 25.บ้านโคกตก -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 18,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
-
 26.มหิดล
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 7,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 27.บ้านล่องควน
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - เลี้ยงแพะแม่พันธุ์ 46,100
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-

รวมงบที่จัดสรร 1,964,500 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net