ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ระนอง

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านบางริ้น -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 16,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 2.ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 3.บ้านบางกุ้ง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 30,000
-
 4.บ้านสองพี่น้อง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 5.บ้านทับจาก -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 6.บ้านน้ำจืดน้อย -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 84,200
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 7.บ้านนา -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 63,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 23,100
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 8.บ้านปากแพรก -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 9.บ้านบางขุนแพ่ง -
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
- -
 - เลี้ยงสุกรขุน 40,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 10.บ้านกำพวน -
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
- -
 11.บ้านควนไทรงาม -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 42,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 27,600
- -
 12.บ้านหาดทรายดำ -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 13.บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 14.วัดสุวรรณคีรี -
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -

รวมงบที่จัดสรร 1,083,000 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net