ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านบ่อน้ำผุด
 - ปลูกผักทั่วไป 3,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 - เลี้ยงสุกรขุน 20,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 15,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
- -
 2.บ้านคลองไม้แดง
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
-
 3.ชุมชนวัดปากตรัง -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 42,000
-
 4.บ้านพัฒนา 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 5.วัดราษฎร์บำรุง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 6.บ้านราษฎร์ประดิษฐ์
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 7.วัดตรีธาราราม
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 8.บ้านใหญ่
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
-
 9.บ้านคลองชะอุ่น
 - ไก่พื้นเมือง 17,100
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 1,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 4,000
-
 10.วัดถ้ำสิงขร
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 11.วัดทุ่งเซียด -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 70,550
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 12.บ้านยางงาม -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 153,780
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
- -
 13.บ้านขวัญพัฒน์
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 14,000
-
 14.บ้านโพธิ์พนา -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 15.วัดพรุศรี -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 16.บ้านแม่แขก
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 25,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 12,800
-
 17.บ้านเขานาใน
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 15,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
-
 18.บ้านช่องไม้งาม
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 19.บ้านหน้าซึง
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 20.วัดน้ำรอบ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 21.บ้านนาใหญ่
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -

รวมงบที่จัดสรร 1,456,230 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net