ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านกำสนประชาสรรค์ -
 - เลี้ยงเป็ดไข่ 75,500
-
 2.บ้านปากกะแดะ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 148,500
-
 3.วัดนอก
 - ปลูกผักทั่วไป 4,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 22,800
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 16,800
-
 4.บ้านคลองสระ
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 64,800
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 5.บ้านแหลมหอย -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 6.บ้านคอกช้าง -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-

รวมงบที่จัดสรร 600,100 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net