ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ภูเก็ต

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านม่าหนิก
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 35,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
-
 2.บ้านฉลอง -
 - ปลูกผักทั่วไป 18,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,700
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 3.บ้านบางโรง
 - ปลูกผักทั่วไป 25,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
-

รวมงบที่จัดสรร 238,700 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net