ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 19,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 12,300
-
 2.ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 7,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 202,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 4,800
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 19,600
- -
 3. วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 32,800
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
- -

รวมงบที่จัดสรร 338,100 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net