ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านดงเสลา -
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน) 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว(ต้น) 5,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 2.บ้านหนองกระถิน -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
- -
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 3,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 3.วัดลำพันบอง -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
 4.วัดบางขวาก
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
-
 5.วัดท่ามะนาว -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 6.วัดหัวเขา -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 26,000
- -
 7.พัฒนาปากน้ำ -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 8.บ้านห้วยหินดำ -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 9.วัดอู่ตะเภา -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 10.บ้านหนองห้าง -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 11.วัดป่าสะแก -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 12.วัดทุ่งกฐิน -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 13.วัดโคกหม้อ -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
- -
 14.บ้านพุน้ำร้อน -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
- -
 15.วัดบัลลังก์ -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 16.วัดดอนสำโรง -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 17.ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 180,000
- -
 18.บ้านดงเชือก -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 19.บ้านมาบพะยอม -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 20.บ้านหนองยาว -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 135,000
- -
 21.วัดดอนประดู่ -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 22.บ้านทัพหลวง -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
- -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 24,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 13,400
- -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
- -
 23.บ้านหนองตาแก้ว
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
 24.บ้านหนองราชวัตร -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 35,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 25.วัดดอนไร่ -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -

รวมงบที่จัดสรร 2,136,900 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net