ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.วัดสำนักตะฆ่า -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 2.วัดโคกโคเฒ่า -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 4,200
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 27,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 3.อนุบาลสุพรรณบุรี -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 4,000
- -
 4.วัดจำปี -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 5.วัดเทพสุธาวาส -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 6.บางแม่หม้าย -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -

รวมงบที่จัดสรร 271,400 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net