ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กระบี่

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.ทุ่งพะยอม
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 2.บ้านนานอก -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 18,000
- -
 3.บ้านเกาะกลาง -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 23,100
- -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 4.บ้านอ่าวน้ำ -
 - เลี้ยงปลาเก๋าในกระชัง 25,900
- -
 - เลี้ยงหอยแมลงภู่ 34,600
- -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 6,000
- -
 5.บ้านหนองจิก -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 6.บ้านคลองใหญ่ -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 7.บ้านถ้ำเสือ -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 15,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 8.บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) -
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
- -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 21,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 9.บ้านในยวน -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 10.บ้านศาลาพระม่วง -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 12,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 35,500
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 11.บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 12.บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
-
 - เลี้ยงสุกรขุน 44,500
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 13.บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 14.บ้านคลองปัญญา -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 15.บ้านบกเก้าห้อง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 16.บ้านโคกยอ -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 17.วัดบ้านนา -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 18.บ้านเกาะจำ -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 7,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 19.บ้านควนเกาะจันทร์ -
 - ปลูกผักทั่วไป 30,000
- -
 20.บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
- -
 21.บ้านห้วยสาร -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 14,400
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 9,000
- -
 22.วัดพรุเตียว -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 25,500
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 23.บ้านหินลูกช้าง -
 - ปลาสวาย 39,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 24.บ้านไร่พัฒนา -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 25.บ้านควนแดง -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 3,600
- -
 - เลี้ยงปลาหมอ 3,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว(พื้นที่) 2,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 3,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 26.บ้านเหนือ
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 27.บ้านบางเตียว -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 28.บ้านคลองท่อมเหนือ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 29.บ้านทรายขาว -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 39,600
- -
 30.บ้านห้วยน้ำขาว -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 16,800
- -
 - ทำนา 6,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 27,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 31.บ้านทุ่งเสม็ด -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 32.บ้านท่าประดู่ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 16,500
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
- -
 33.บ้านควนใต้ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 16,500
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
- -
 34.วัดเกาะลันตา -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 35.บ้านคลองนิน -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
- -
 - ปลูกผักในล้อ 9,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
- -
 36.บ้านคลองโตนด -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 77,800
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 27,600
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
- -
 37.บ้านเขาฝาก
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 38.บ้านคลองยาง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 78,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 7,000
-
 39.ชุมชนบ้านศาลาด่าน -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
-
 40.บ้านหลังโสด -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 41.บ้านอ่าวน้ำเมา -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
- -

รวมงบที่จัดสรร 2,850,700 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net