ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านไทรดงยั้ง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 2.บ้านวังสาร
 - ปลูกกลัวย 20,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 3.บ้านวังนกแอ่น
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 4.บ้านพัฒนาดงน้อย -
 - ลูกไก่เนื้อ 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 13,500
-
 5.ห้วยพลู -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
- -
 6.บ้านป่าขนุน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 7.บ้านหนองกลด -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 8.บ้านใหม่ชัยเจริญ -
 - ลูกไก่เนื้อ 158,500
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 9.บ้านใหม่ทองประเสริฐ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 10.บ้านน้ำปาด -
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 8,200
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000
- -
 11.บ้านท่ายาง -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -

รวมงบที่จัดสรร 937,000 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net