ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.วัดจันทร์ตะวันออก
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
-
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 61,400
-
 2.บ้านร้องยุ้งข้าว -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 3.บ้านหนองกรับ -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 4.บ้านตระแบกงาม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 5.วัดกรมธรรม์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 6.บ้านท่าไม้งาม
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 10,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 5,000
-

รวมงบที่จัดสรร 601,900 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net