ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านป่าเลา -
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 27,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 24,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - ลูกไก่เนื้อ 17,500
- -
 - ปลูกกลัวย 1,000
- -
 2.บ้านไผ่ตะล่อม -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 7,700
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลูกแก้วมังกร 4,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 3,000
-
 3.บ้านดงยาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 4.วัดบ้านเหมือง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 5.บ้านทับผึ้ง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 30,000
-
 6.บ้านนาพง
 - โรงเรือนผัก 45,000
-
 7.บ้านห้วยตม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 8.บ้านโซกม่วง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 19,300
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 31,600
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 10,100
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
-
 9.บ้านปากคะยาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 212,865
- -
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 42,000
- -
 10.บ้านนา -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 11.วัดปากน้ำ
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 37,000
-

รวมงบที่จัดสรร 858,465 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net