ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.พรหมานุเคราะห์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 131,500
-
 2.สะแกโดดประชาสรรค์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 254,700
- -
 3.สุเหร่าคลอง 19
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 34,600
- -
 4.วัดอรัญญิการาม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 5.สุเหร่าคลอง 15 -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 6.วัดพิมพาวาส
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 7.บ้านคลอง 21
 - เลี้ยงปลาเบญจพรรณ 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
-
 - ปลูกกลัวย 5,000
-
 8.บ้านบึงพระอาจารย์ -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 9.บ้านแขวงกลั่น -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 10.บึงเทพยา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
- -
 11.พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 3,000
- -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
- -
 12.สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 3,000
-
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
-
 13.วัดเกาะ
 - ปลูกชะอม 6,000
-
 - ปลูกมะละกอ 3,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 8,000
-
 - ปลูกพืชผลไม้ 3,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
-
 14.วัดบึงน้ำรักษ์
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 13,500
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 15.วัดนิโครธาราม
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 1,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 16.วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
-

รวมงบที่จัดสรร 1,049,900 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net