ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.วัดทุ่งหลวง
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - ปลูกกลัวย 5,000
-
 2.ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 3.วัดหนองมะกอก -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 21,500
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 4.บ้านใหม่คลองเคียน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 5.บ้านคลองโป่ง
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
-
 6.บ้านหนองอาสา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 7.บ้านเนินสาธารณ์ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 8.วัดหนองบัว
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
-
 9.บ้านเนินมะค่า
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 37,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 10.บ้านอีมาดอีทราย -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 11.ห้วยขาแข้งวิทยาคม -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 2,500
-

รวมงบที่จัดสรร 829,000 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net