ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านแม่ทะลุ
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 16,290
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,300
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 2.บ้านแม่เกาะวิทยา -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 3.สังวาลย์วิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 254,500
-
 4.บ้านแม่คะตวน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 5.บ้านห้วยปลากั้ง
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 4,100
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 14,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,360
-
 - ไก่พื้นเมือง 19,400
-
 6.บ้านแม่อุมลอง -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 7.บ้านแม่ออกเหนือ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 7,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
- -
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์ 34,500
- -
 8.บ้านแม่อุมพาย -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 4,300
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 9.บ้านหัวแม่โถ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 10.บ้านกะริคี -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 10,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 14,000
- -
 11.บ้านแม่แพน้อย -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 4,600
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 10,500
- -
 12.บ้านผาเยอ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 13.บ้านแม่แพ -
 - ไก่พื้นเมือง 24,000
- -
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 28,500
- -
 14.บ้านแม่ออก -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เลี้ยงสุกรขุน 32,500
- -
 15.บ้านแม่แพหลวง -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 10,500
- -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 16.บ้านแม่ลาย -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 19,920
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 10,690
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 8,390
- -
 17.บ้านทีฮือลือ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 0
- -
 18.บ้านพระบาทห้วยผึ้ง -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 37,500
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 19.บ้านท่าสองแคว -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - เลี้ยงสุกรขุน 33,500
- -
 20.บ้านห้วยฮากไม้เหนือ
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 21.ล่องแพวิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 141,500
-
 22.อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 21,000
- -
 23.บ้านห้วยไม้ซาง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 24.ชุมชนบ้านน้ำดิบ -
 - ปลูกผักในกระถาง(กระถาง) 5,070
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 13,000
- -
 25.บ้านแม่อุมป๊อก -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 26.บ้านแม่นาจางเหนือ
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
-
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 27.บ้านห้วยหมากหนุน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 28.บ้านผาแดงหลวง -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 29.บ้านแม่ขีด -
 - เลี้ยงสุกรขุน 29,500
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 30.บ้านแม่ปุ๋น
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 14,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
-
 31.บ้านขุนแม่ลา -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 32.บ้านแม่ปาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 10,000
- -
 33.บ้านแม่สะปึ๋ง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 34.บ้านแม่งะ
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 44,500
- -
 - ไก่พื้นเมือง 24,000
- -
 35.บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 36.บ้านทะโลงเหนือ
 - ไก่พื้นเมือง 24,000
-
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 22,500
-
 37.บ้านห้วยวอก -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 19,400
- -
 38.บ้านแม่คะตวน
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 43,760
- -

รวมงบที่จัดสรร 2,798,880 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net