ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 5,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 10,200
-
 2.บ้านดอยผีลู -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 5,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 3.บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 20,000
-
 - เลี้ยงปลา 10,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 8,000
-
 4.บ้านแม่โกปี่
 - เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย 16,500
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 15,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 2,000
-
 - เลี้ยงสุกรขุน 22,500
-
 - ไก่พื้นเมือง 14,000
-
 5.บ้านนาปลาจาด -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 63,000
-
 6.บ้านห้วยส้าน
 - เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย 16,500
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 22,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 7.บ้านมะหินหลวง
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 10,000
-
 8.บ้านแม่โข่จู -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 9.บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 10,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 15,000
-
 10.สังวาลย์วิทย์ 3
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 9,490
-
 - เลี้ยงสุกรขุน 28,500
-
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
-
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 9,000
-
 11.บ้านนาปู่ป้อม
 - ไก่พื้นเมือง 15,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 5,500
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,600
-
 - เลี้ยงสุกรขุน 30,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 19,600
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 15,000
-
 12.บ้านหมอแปง -
 - ไก่พื้นเมือง 21,500
-
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 17,400
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 4,080
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 15,600
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 24,600
-

รวมงบที่จัดสรร 634,070 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net