ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านนาอ้อม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 100,000
- -
 2.ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 11,500
- -
 - ไก่พื้นเมือง 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 13,500
- -
 3.บ้านสบบง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 4.ราชานุเคราะห์
 - เลี้ยงสุกรขุน 8,000
- -
 - เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ 5,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 6,950
- -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 8,050
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 4,500
- -
 - เลี้ยงปลา 4,500
- -
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 27,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
- -
 5.บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
 - วัสดุอุปกรณ์การเกษตร 100,000
- -
 6.บ้านหล่ายฝายแก้ว
 - เลี้ยงปลา 21,000
- -
 7.บ้านสา
 - เลี้ยงปลา 39,000
- -
 8.บ้านสะแล่ง
 - เมล็ดผักสวนครัว 5,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 9.บ้านใหม่ร่มเย็น
 - โรงเรือนผัก 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - สร้างบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 10.บ้านม่วง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 9,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 10,200
-
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 17,200
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 4,500
-
 11.บ้านปางวัว ...ยุบแล้ว -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 39,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 2,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 12.บ้านปงใหม่ -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - วัสดุอุปกรณ์การเกษตร 12,000
- -
 - วัสดุอุปกรณ์การเกษตร 51,200
- -
 13.บ้านร่องส้าน -
 - วัสดุอุปกรณ์การเกษตร 100,000
-

รวมงบที่จัดสรร 800,300 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net