ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พะเยา เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านห้วยเคียน
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 40,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 15,000
- -
 2.บ้านสันเวียงใหม่
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 3.บ้านปาง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 11,800
- -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 17,700
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 22,000
- -
 4.บ้านป่าตึง
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 5.บ้านดงบุญนาค
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 6.อนุบาลภูกามยาว
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 9,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 18,600
- -
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน) 5,000
- -
 7.บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ถั่วงอก(กระบะ) 5,600
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 8.บ้านอิงโค้ง
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 20,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 21,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 15,600
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
- -

รวมงบที่จัดสรร 453,100 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net