ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.ตาลชุมมิตรภาพที่ 186
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 4,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 24,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 5,600
-
 2.บ้านห้วยโก๋น
 - เลี้ยงไก่ไข่ 113,500
-
 - ปลูกผักทั่วไป 3,600
-
 3.บ้านเปียงซ้อ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - ปลูกผักทั่วไป 4,500
-
 4.บ้านพร้าวกลาง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 19,600
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
-
 5.บ้านปางกอม
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 6.บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์
 - ไก่พื้นเมือง 3,000
-
 - เลี้ยงปลา 20,000
-
 - ปุ๋ยหมัก 0
-
 - น้ำหมักชีวภาพ 8,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 8,000
-
 7.บ้านผาน้ำย้อย -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 22,000
-
 8.บ้านผักเฮือก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 47,000
-
 9.บ้านน้ำสอด
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 19,600
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 16,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
-
 10.บ้านบวกหญ้า
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
-
 11.บ้านผาเวียง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 67,500
-
 - ปลูกผักทั่วไป 1,000
-
 12.ชุมชนเจดีย์เชียงโคม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 13.บ้านเกวต
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 14.ไตรมิตรวิทยา -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 73,000
-

รวมงบที่จัดสรร 986,600 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net