ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 20,000
- -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
- -
 2.บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 7,500
-
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 15,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 3.บ้านป่าไผ่ -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,800
- -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 - ไก่พื้นเมือง 0
- -
 4.บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -

รวมงบที่จัดสรร 175,600 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net