ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.วัดทุ่งยาว
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 32,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 2.บ้านหนองเกิด -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 10,000
- -
 - เมล็ดผักสวนครัว 1,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 3,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 5,000
- -
 3.บ้านเหล่าป่าก๋อย -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 4.บ้านทาป่าเปา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 5.บ้านห้วยส้ม -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 7,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 6.วัดขี้เหล็ก -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - เมล็ดผักสวนครัว 1,600
-
 - เลี้ยงปลา 21,000
-

รวมงบที่จัดสรร 473,100 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net