ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.มุกดาหาร

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านสามขัว
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 24,500
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 19,600
-
 - ไก่งวง 32,500
-
 2.บ้านคำผักหนอกสงเปือย -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 3.ชุมชนศรีบุญเรือง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 50,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 4.บ้านนาหัวภู -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 5.บ้านป่าหวาย -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 6.บ้านนาเสือหลายหนองยอ
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 7.บ้านโคก1 -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 8.บ้านหนองแอก -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
- -
 9.คำสายทองวิทยา -
 - เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ 47,000
-
 10.บ้านนาโด่
 - ยางพารา(ต้น) 20,000
-
 11.บ้านสงเปือยเหนือ -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
- -
 12.บ้านคำสร้อย -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 76,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 12,500
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 20,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 4,000
- -
 13.บ้านคำนางโอก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 129,200
-
 14.ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
-
 - ไก่พื้นเมือง 7,250
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
-
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 16,000
-
 15.บ้านโนนสะอาด2 -
 - ปลูกกลัวย 25,000
- -
 16.ชุมชนบ้านม่วงไข่ -
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 32,000
- -
 17.หนองผือดอนม่วง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 63,700
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 18.บ้านขามป้อม -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 19.บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 20.บ้านชะโนด 1 -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 21.บ้านแมด -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 22.บ้านโพนงาม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 40,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลูกมะละกอ 1,750
-
 23.บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
 - เลี้ยงไก่ไข่ 47,500
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
-
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 2,500
-
 - ปลูกไผ่หวาน(ต้น) 5,350
-
 - ปลูกเสาวรส/ปลูกฟักข้าว 5,000
-
 24.บ้านห้วยลำโมง -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 25.บ้านหนองเอี่ยนดง -
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์ 40,000
-
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 7,500
-
 26.บ้านม่วง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
- -
 27.บ้านหนองเม็ก
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 60,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 10,000
-
 28.นาสะเม็งวิทยา -
 - ทำนา 9,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 20,500
- -
 29.บ้านนายอ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 30.ป่าไร่ป่าชาดวิทยา -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 34,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
-
 31.บ้านนาม่วง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 32.บ้านแก้งนาง -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า(หลัง) 42,000
-
 33.หมู่บ้านป่าไม้ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 34.บ้านหนองคอง -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 37,000
- -
 35.บ้านสานแว้
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 19,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 16,030
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 45,000
-
 36.บ้านฝั่งแดง -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 - เลี้ยงสุกรขุน 42,000
- -
 37.บ้านหนองยาง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 154,200
- -
 38.บ้านหว้านใหญ่ -
 - ไก่พื้นเมือง 37,500
- -
 39.คำชะอีวิทยาคาร ...ยุบแล้ว -
 - เลี้ยงแพะ 41,300
- -
 - ไก่พื้นเมือง 27,500
- -

รวมงบที่จัดสรร 2,765,680 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net