ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านโคกศรี -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 2.บ้านโพนงาม
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 3.บ้านโนนกุง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 4.บ้านอูนนา
 - เลี้ยงนกกระทา 64,000
-
 5.บ้านห้วยไหสมบูรณ์ -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 6.บ้านชัยมงคล -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 4,700
- -
 - ปลูกมะละกอ 8,800
- -
 7.บ้านเหล่าส้มป่อย -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 8.บ้านสามัคคี -
 - ไก่พื้นเมือง 16,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 9.เพียงหลวง 10
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 10.บ้านแก้วปัดโป่ง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 22,800
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 21,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 10,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 20,550
-
 11.บ้านดอนดู่
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 19,400
-
 12.บ้านอีอูด -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 13.บ้านเหล่าพัฒนา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 14.บ้านขามเปี้ย -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 15.บ้านนางัว -
 - ทำนา 6,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 16.บ้านดอนแดง -
 - ปลูกข้าวไรท์เบอร์รี่ 6,000
- -
 - ปลูกไผ่(ไร่) 4,700
- -
 - ปลูกสับปะรดและหวาย 10,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 17.บ้านดงวิทยาคาร
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 24,000
-
 18.บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกกลัวย 1,000
-
 19.บ้านงิ้วสร้างแก้ว -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
- -
 20.บ้านหมูม้น -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 12,700
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 21.ชุมชนประสานมิตร -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 50,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 - ลูกไก่เนื้อ 22,500
- -
 22.บ้านนาเต่า -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 23.บ้านเหล่า
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 15,000
-
 24.บ้านนาคำ -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 25.บ้านโพนบก -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 26.ชุมชนบ้านไชยบุรี -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 20,000
- -

รวมงบที่จัดสรร 2,082,750 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net