ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 2.บ้านคลองครก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 154,000
-
 3.บ้านศรัทธาตะพง
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
- -
 4.บ้านวังปลา
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 5.ไทยรัฐวิทยา 14
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 6.วัดจันทนาราม -

รวมงบที่จัดสรร 395,500 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net