ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านอูนดง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 2.บ้านหนองหญ้าปล้อง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 3.บ้านหนองหมากแซว
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 30,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 24,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 21,000
-
 4.บ้านคำแหว -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 5.บ้านหินโงมโนนสร้างไพ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 6.บ้านบึง -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 40,500
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 21,000
-
 7.บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 8.ชุมชนบดมาดพอกน้อย -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 9.บ้านโคกสวัสดี
 - ปลาสวาย 44,000
-
 10.บ้านถ่อน ต.เชิงชุม
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 37,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 11.บ้านดอนม่วงไข่ -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
-
 12.บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 13.บ้านคำบอน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 14.บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 15.บ้านเสาขวัญกุดก้อม
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
-
 16.บ้านสมสะอาด(พังโคน)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 17.บ้านหนองไฮ
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 18.บ้านคำสะอาด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 19.บ้านโคกสำราญ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 20.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 64,800
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 56,500
-
 21.บ้านยางคำ -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 22.บ้านนาเหมือง
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 27,000
-

รวมงบที่จัดสรร 1,979,100 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net