ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านโคกกลาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 65,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 5,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 22,000
-
 2.บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
-
 3.บ้านฮ่องสิมประชาสรร -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 10,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 4.บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 254,500
-
 5.บ้านห้วยกอกหนองเค็ม -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 24,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 39,600
- -
 6.บ้านหนองสระ
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 7.บ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง)
 - ลูกไก่พื้นเมือง 22,500
-
 8.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 64,800
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 24,000
- -
 9.บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 17,000
- -
 10.ไพศาลวิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 11.บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 16,500
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 14,000
-
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 5,000
-
 12.บ้านกลาง
 - ลูกไก่พื้นเมือง 5,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 13.บ้านป่าผาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 155,700
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -

รวมงบที่จัดสรร 1,290,100 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net