ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 18,000
- -
 2.บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 3.บ้านโปง(ประชาสามัคคี) -
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 30,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 18,000
- -
 4.บ้านหนองขาม -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 60,000
- -
 5.บ้านสวนปอ -
 - ทำนา 3,600
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 9,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 6.บ้านเหล่าบากสามัคคี -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 19,700
- -
 7.บ้านเขวาตะคลอง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 8.บ้านเมืองสรวง -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 11,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 9.บ้านลิ้นฟ้า
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 10.บ้านกุดเขียว -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 19,400
-
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 32,000
-
 11.สีสวาดเล็บขาว -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 12.บ้านโพนดวนสาวเอ้ -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 6,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 37,000
- -
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 44,500
- -
 13.บ้านเหล่าติ้ว -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 - เลี้ยงไก่สามสายพันธุ์ 16,700
- -
 14.บ้านหัวดงกำแพง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 15.ชุมชนบ้านผำ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 16.บ้านสมสะอาด -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 0
- -
 17.บ้านดงมัน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 18.บ้านโนนวิทยาพัฒน์ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 19.ชีโนวาทธำรง -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 15,600
- -
 - ทำนา 12,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
- -
 20.บ้านแคน(วันครู 2503) -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
- -
 21.บ้านนกเหาะ -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,800
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
- -
 22.บ้านดงครั่งน้อย -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 54,500
- -
 23.บ้านหัวดง -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 - ทำนา 3,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 24.ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 23,100
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 21,000
- -
 - ทำนา 3,000
- -
 25.บ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 22,500
- -
 26.ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล -
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 42,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 27.บ้านพิลา -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 27,000
- -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 10,000
- -
 28.บ้านโพนพอุง -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 20,000
- -
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 22,500
- -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 29.บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ -
 - ปลาดุก 21,000
- -
 30.บ้านหัวช้างเลิงแก -
 - ปลาดุก 18,000
- -
 - ทำนา 45,000
- -
 31.หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 23,100
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 32,500
-
 32.คุรุราษฎร์สามัคคี -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 33.บ้านหนองหมื่นถ่าน -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 34.บ้านโพนทัน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
- -
 35.ดอนเสาโฮง -
 - ปลูกมันสำปะหลัง 55,200
- -
 36.บ้านยางเครือด่านน้อย -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -

รวมงบที่จัดสรร 2,793,400 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net