ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
 - ทำนา 6,000
-
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 4,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 30,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
-
 2.แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 60,000
-
 3.บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 4.บ้านจันทร์สว่าง
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
-
 5.บ้านหนองเต่า
 - ไก่พื้นเมือง 88,000
-
 6.บ้านแมดโพธิ์กลาง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 7.บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) -
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 34,000
- -
 8.ชุมชนบ้านสีแก้ว -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 24,500
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 10,000
-
 9.บ้านหนองแวง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 10.บ้านค้อ -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 4,800
-
 11.บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) -
 - ปลาดุก 25,500
- -
 12.บ้านหนองยูง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 22,000
-
 - เลี้ยงปลา 20,000
-
 13.ธรรมจารีนิวาส -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 14.ไตรมิตรวิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 15.บ้านอีง่อง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
-
 16.ร่องคำวิทยานุกูล
 - เลี้ยงไก่ไข่ 202,000
-
 17.บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 53,000
- -
 18.บ้านโนนสำราญ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 19.ชุมชนบ้านโคกล่าม -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
-
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน) 32,000
-
 20.ราชสารสุธีอนุสรณ์ -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
- -
 21.ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 53,000
- -
 22.บ้านโนนราษี -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 23.บ้านซองแมว -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
- -
 24.บ้านเมืองน้อย -
 - เลี้ยงปลา 25,500
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 21,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 22,500
- -
 25.บ้านมะยาง
 - เลี้ยงปลา 13,500
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 22,500
-
 26.บ้านเขือง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 61,500
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 30,000
- -
 27.ดินดำบัวรองวิทยา -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 35,000
-

รวมงบที่จัดสรร 1,940,000 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net