ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 2.ชุมชนโพนงามโพนสวาง
 - เลี้ยงเป็ดไข่ 62,500
- -
 3.บ้านโสกกาวดาวเรือง
 - ทำนา 9,000
- -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 40,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 6,000
- -
 4.บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 28,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 42,000
- -
 5.บ้านกุดจอก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 6.บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 10,000
- -
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 16,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 7.บ้านห้วยแคนโนนสูง -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 26,900
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
- -
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 19,500
- -
 8.บ้านม่วงน้อย
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 11,500
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 8,000
- -
 9.บ้านสังข์ทอง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 10.บ้านขามเปี้ย
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 16,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 11.บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 27,500
- -
 12.บ้านแพงหนองเหนือ
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 18,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
- -
 13.บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 108,000
-
 14.บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 11,500
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 15.บ้านดอนกลอยหนองยาง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -

รวมงบที่จัดสรร 1,183,700 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net