ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านเก่าใหญโนนสะอาด
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 13,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 14,000
-
 2.บ้านวังหินโนนสว่าง
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 20,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 30,000
- -
 3.บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
- -
 4.บ้านดง -
 - ทำนา 4,800
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 5.อนุบาลดงเมืองน้อย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 6.บ้านหนองโนทับม้า -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 7.บ้านหนองคูไชยหนองขาม
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 18,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 8.บ้านหัวดง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 36,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
- -
 - ไก่พื้นเมือง 10,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
-
 9.หนองกุงวิทยา -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,500
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 7,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 14,600
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 3,500
- -
 - ไก่พื้นเมือง 15,000
- -
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 18,600
- -
 10.บ้านเหล่ากว้าง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 63,700
- -
 11.บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 12,500
-
 12.บ้านหลุบควันเมืองหงส์ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 13.บ้านโนนแร่ -
 - ไก่พื้นเมือง 14,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 14.บ้านโคกแปะ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 15.บ้านหัวช้าง -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 7,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 16.บ้านห้วยหลาว -
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 31,500
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 17.บ้านนาภู -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
- -
 18.บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 19,200
-

รวมงบที่จัดสรร 1,113,800 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net