ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.ก้องอุดมวิทยาคาร -
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 5,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 2,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 7,500
- -
 2.บ้านนางิ้ว -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 16,800
- -
 3.บ้านหนองบัวโนนเมือง -
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 5,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 30,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 4.บ้านห้วยอรุณหินลาด -
 - ลูกเป็ดเทศ 14,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 5.หนองหว้าวิทยา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 6.บ้านนาเพียง -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 7.บ้านกุดฉิมพิทยาคาร
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 8.บ้านหนองพู่วังหินซา -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 15,000
- -
 9.โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา -
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 23,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 10.บ้านห้วยม่วง -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
- -
 11.บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 6,000
-
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 3,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 12.บ้านสุขสมบูรณ์ -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 13.บ้านห้วยทรายทอง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 2,500
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 4,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 1,000
-
 14.บ้านหัวภู -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 15.บ้านโคกกลางหนองแปน
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 20,000
-
 16.บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 22,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว(ต้น) 5,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 22,000
- -
 17.บ้านอาจสามารถ -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 3,000
- -
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 13,000
- -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 11,500
- -
 18.ท่ากุญชร -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
- -
 19.วังหินลาดวังเจริญ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 20.บ้านหนองโพงโพด -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 20,000
- -
 21.หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 20,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน) 20,000
- -
 22.บ้านโคกป่ากุง -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
- -
 23.ภูเวียงวิทยายน
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 15,000
-
 24.บ้านนาดี -
 - ทำนา 6,000
- -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 5,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 3,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 28,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 4,000
- -
 25.หนองกุงพิทยาคม -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 30,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 26.บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 14,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 15,000
- -
 27.บ้านหนองแวงภูเขา -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 54,000
- -
 28.หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา -
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 21,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 29,000
-
 29.บ้านโคกสูง -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 18,000
- -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 22,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 30.บ้านหนองกุงธนสารโศภน -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 20,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 19,200
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 13,000
- -
 31.บ้านป่ากล้วย -
 - เลี้ยงปลา 27,000
- -
 32.จตุรคามรังสรรค์ -
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 28,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
-
 - เลี้ยงปลา 35,000
-
 33.โนนสะอาดพิทยา -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 3,000
- -
 34.บ้านขนวน
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 25,000
-
 - เลี้ยงปลา 35,000
-
 35.นาฝายวิทยา -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 36.นาหนองทุ่มวิทยาคม -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
- -
 37.บ้านหนองนาคำ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 20,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 - ลูกเป็ดเทศ 15,000
-
 38.บ้านทรัพย์สมบูรณ์
 - ปลาดุกในบ่อดิน 3,000
- -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 12,000
- -
 39.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 24,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 42,000
- -

รวมงบที่จัดสรร 1,743,400 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net