ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 2.ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 3.บ้านดงดาล
 - เลี้ยงปลานิลในกระชัง 32,000
-
 4.บ้านเซิม
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 21,600
-
 5.เฝ้าไร่วิทยา -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 113,000
-
 - เลี้ยงสุกรขุน 47,500
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 27,600
-
 6.เตชะไพบูลย์ 1
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 2,000
- -
 7.บ้านโนนสะอาด -
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 50,000
- -
 8.บ้านหาดสั่ง
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 9.บ้านดงกำพี้
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 10.บ้านปัก -
 - ปลาดุก 13,500
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 20,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลูกแก้วมังกร 10,000
-
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 15,000
-
 11.ราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) ...ยุบแล้ว
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 33,300
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 216,000
-
 - โรงเพาะเห็ด 5,600
-

รวมงบที่จัดสรร 1,118,700 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net