ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านนาบง
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
-
 2.บ้านทุ่มฝาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 3.บ้านนากอ
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 4.บ้านโนนแดง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 5.ดงเว้นดงเจริญวิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,500
-
 6.บ้านว่าน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,500
-
 7.ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 2,450
-
 - เลี้ยงปลา 1,250
-
 - ปลูกแก้วมังกร 3,500
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - บล๊อคแปลงผัก 2,800
-
 8.บ้านเมืองบาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 9.ชุมชนบ้านปะโค
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 3,600
-
 - เลี้ยงปลาดุกในกระชัง 46,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 11,800
-
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 17,000
-
 - เลี้ยงนกกระทา 19,700
-
 10.บ้านห้วยไซงัว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 10,500
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 5,000
-
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 5,000
-

รวมงบที่จัดสรร 1,109,500 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net