ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 3

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านทุ่งเทิง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 54,000
-
 2.บ้านน้ำพุง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 60,000
-
 3.บ้านหนองหวาย -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 10,200
- -
 4.ด่านซ้าย
 - ลูกไก่เนื้อ 20,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - ปลูกแก้วมังกร 35,000
-
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 10,000
-
 5.บ้านโคก -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 6.บ้านซำทอง -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 10,200
- -
 7.บ้านนาหว้าน้อย -
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 10,000
- -
 - ปลูกแก้วมังกร 20,000
- -
 8.บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 71,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 9.บ้านหินแลบ -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 5,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 3,000
- -
 10.บ้านนาเจียง -
 - ปลูกแก้วมังกร 60,000
- -
 11.บ้านแก่งแล่น -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 18,000
- -
 12.บ้านทับกี่ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 154,000
- -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 37,500
- -
 13.บ้านร่องจิก -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 18,000
- -
 14.บ้านนาคูณ -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - เลี้ยงปลาดุก(บ่อ) 18,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 15,600
- -

รวมงบที่จัดสรร 853,000 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net