ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านวังกกเดื่อ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 13,480
-
 2.บ้านกุดแก -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
- -
 3.บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 4.บ้านห้วยคะมะ -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 5.บ้านห้วยกาบเปลือย -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 6.บ้านนาดินดำ -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 17,200
- -
 7.บ้านหนองนอ -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 8.บ้านห้วยไผ่ใต้ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 9.บ้านตาดข่า -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 10.บ้านซำม่วง
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 25,500
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 15,000
- -
 11.บ้านห้วยผุก -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 12.บ้านเหมืองแบ่ง
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 42,000
- -
 13.บ้านหนองตานา -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 113,500
- -
 14.บ้านป่าบง -
 - พ่อแม่เป็ดเทศ 24,500
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-

รวมงบที่จัดสรร 1,098,780 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net