ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านติ้วน้อย
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 2.บ้านคอนสา
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 3.บ้านหาดทรายขาวผามุม
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 31,500
-
 - พ่อแม่เป็ดเทศ 19,200
-
 4.บ้านห้วยไค้
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 5.บ้านห้วยโตก -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 6.บ้านวังยาว
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 7.บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 8.บ้านเสี้ยว
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ลูกไก่พื้นเมือง 17,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,700
-
 9.ชุมชนบ้านเชียงกลม
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 37,000
-
 10.บ้านเมี่ยง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 11.บ้านอุมุง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 80,000
-
 12.บ้านท่าดีหมี
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 11,000
-
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 24,000
-
 13.บ้านน้ำมี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-

รวมงบที่จัดสรร 980,000 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net